Alapszabály

 

 

AZ ERDÉSZETI ÉS FAIPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETÉNEK

MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT

ALAPSZABÁLYA

 1./

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

 

 
1./ Az Erdészeti és Faipari Dolgozók Szakszervezete (továbbiakban EFDSZ) az erdőgazdaságok, erdő- és vadgazdaságok, elsődleges faipari vállalatok, szakvállalatok, társulások, költségvetési intézmények szakszervezeti alapszervezeteibe tömörült dolgozók és magánszemélyek által létrehozott szakszervezet.

2./ Az EFDSZ jogi személy, amely a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége Erdészeti Dolgozók Szakszervezetének jogutódja, munkavállalói érdekvédelmi szervezet.

3./ Az EFDSZ székhelye: Budapest VI. ker., Jókai tér 9.

 

 


2./

 MŰKÖDÉSI TERÜLET, TAGSÁGI VISZONY

 Működési terület
 

 

- Az EFDSZ a hozzá csatlakozott, alapszervezetekbe tömörült magánszemélyek (munkavállalók) önkéntes szövetkezése útján egységes ágazati szervezetbe tömöríti - belföldön és külföldön - foglalkoztatott magyar munkavállalókat, tanulókat, letelepedési engedéllyel rendelkező külföldi munkavállalókat, nyugdíjasokat, továbbá azon munkanélkülieket, akik előzőleg az EFDSZ - hez tartozó valamely alapszervezetnél tagok voltak.

 - Az EFDSZ - hez tagként csatlakozhat minden olyan magánszemély, aki elfogadja az alapszabályban foglaltakat.

 - A tagság megszűnik: a tag kilépésével, halálával és törléssel.

 


3./

AZ EFDSZ CÉLJA, FELADATA

 


- Az EFDSZ célja és feladata a tagság társadalmi, gazdasági, szociális és kulturális érdekeinek feltárása, érvényesítése, átfogó képviselete, védelme és az ezekkel kapcsolatos feladatok ellátása, szociálisan rászoruló tagok segélyezése, a tagok és családtagjaik kedvezményes üdültetése, továbbá az érdekegyeztetés során a munkavállalók (tagok) érdekeinek képviselete.

- Az EFDSZ önsegélyező szervezetként működik.

 - Feladata az ágazat dolgozóit foglalkoztató problémák, megoldásra váró kérdések feltárása, elemzése, megoldási javaslatok kidolgozása és ezek képviselete, érvényesítése az állami és társadalmi szerveknél.

- Vizsgálja a területéhez tartozó alapszervezetekben a dolgozók élet- és munkakörülményeinek alakulását, a sajátos rétegképviselet és érdekvédelem érvényesülését.

 -Az EFDSZ sajátos érdekeinek érvényesítése céljából együttműködik az ágazati, állami funkcionális szervekkel és más társadalmi szervezetekkel.

- Az EFDSZ önállóan képviseli az alapszervezetek tagságát az ágazati és funkcionális minisztériumoknál, országos hatáskörű szerveknél és egyéb társadalmi szerveknél.

 

4./

 AZ EFDSZ SZERVEZETE

 

 

1./ Az EFDSZ alapegységei a demokratikus, önkormányzati elven alapuló alapszervezetek, amelyeket az egymással érdekközösséget vállaló szakszervezeti tagok - saját szervezeti és működési szabályzatukban foglaltak szerint - hoznak létre.

 2./ Az EFDSZ - hez csatlakozott valamennyi alapszervezet minden tagja EFDSZ tag.

 3./ Az EFDSZ - hez csatlakozott alapszervezet egyidejűleg tagja lehet más szakszervezetnek is.

 4./ Az Északerdő Zrt. Dolgozóinak Szakszervezetének tagjai, a Somogyi Erdészeti Vadászati és Faipari Dolgozók Szakszervezetének tagjai az EFDSZ alapításától, a Kerületvezető Erdészek Szakszervezetének tagjai pedig 2003. január 1-jétől az EFDSZ-nek is tagjai, ugyanakkor - a 7. pont szerinti – elkülönült jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységként (alapszervezetként) nem kerülnek nyilvántartásba vételre:

5./ Az e pontban megjelölt szakszervezetek tagjai szintén automatikusan az EFDSZ tagjaivá válnak, ugyanakkor - a 7. pont szerinti – elkülönült jogi személyiséggel rendelkező szervezeti egységként (alapszervezetként) nem kerülnek nyilvántartásba vételre:

  1. Gyulaj Zrt. alapszervezete   7090 Tamási, Rác völgy  Kárász Attila
  2. Tanulmányi Erdőgazdaság Zrt      9401 Sopron, Honvéd u. 1. Göde József alapszervezete
  3. VADEX Mezőföldi Zrt.             8000 Székesfehérvár, Tolnai u. 1. Górász László

6./ Az alapszervezetekbe tömörült tagok érdekeiket az általuk demokratikus alapon megválasztott SzB - titkárok útján képviseltetik az EFDSZ - ben.

7./ Az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. 2. § (4.) bekezdésében foglaltak alapján az EFDSZ alapszabálya származtatott jogi személyekké nyilvánítja a következő, az EFDSZ tagság által létrehozott szakszervezeti alapszervezeteket:

           Neve                   -           Címe            -               Képviselője:

1. Bakonyerdő Zrt. alapszervezete - 8500 Pápa, Jókai u. 46. -  Benkő László
2. Egererdő Zrt. alapszervezete - 3300 Eger,Kossuth L. u. 18. - Ivádi László
3. Gemenc Zrt. alapszervezete - 6500 Baja, Szent Imre tér 2. - Bajai Béla
4. Ipoly Erdő Zrt. alapszervezete - 2660 Balassagyarmat, Bajcsy Zs. u. 10 - Barton Gábor, Gregán Zoltán, Komoróczy Csaba

5. Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt. 9023 Győr - Corvin u. 9. - Sipos Imre alapszervezete, Pozsgai Gábor
6. Kiskunsági Erdészeti és Faipari Zrt. - 6000 Kecskemét, József A. u. 2. - Mézes Lajos alapszervezete
7. Mecseki Erdészeti Zrt. - 7623 Pécs, Rét u.8. - Tiringerné alapszervezete, Balázs Anikó, Märcz Mihály
8. Nagykunsági Erdészeti Zrt. - 5000 Szolnok, József A. u .34. - Benei Béla alapszervezete
9. Nyírségi Erdészeti Zrt. - 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 29. - Dr. Halmágyi János alapszervezete
10. Vértesi Erdő Zrt. alapszervezete - 2800 Tatabánya, Dózsakert u. 63. - Ruppert József
11. Zalai Erdészeti és Faipari Zrt. - 8800 Nagykanizsa, Múzeum tér 6. - Horváth Borbála alapszervezete, Gál Sándor
12. Erdészeti Tudományos Intézet  - 1023 Budapest, Frankel Leo u. 42-44. - Rásó János alapszervezete
13. Erdészeti Szakigazgatási Központ - 1055 Budapest, Kossuth L. tér 11. - Szentpéteri Sándor alapszervezete
14. ÁESZ Miskolci Ig. alapszervezete - 3526 Miskolc, Blaskovics u. 24. - Juhász Zsolt
15. ÁESZ Pécsi Ig. alapszervezete - 7633 Pécs, Lázár V. u. 12. - Ábel Lajos

 Az egyes alapszervek alapvető működési szabályait a jelen Alapszabály mellékletét képező Szervezeti és Működési Szabályzatok állapítják meg.

 


5./
AZ EFDSZ SZERVEI

 

A Kongresszus, az Országos SzB - titkári testület, az Elnökség, a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, a szakfolyóirat szerkesztőbizottsága és a Titkárság.

 

6./

 KONGRESSZUS

 

1./ Az EFDSZ legfőbb döntést hozó szerve a Kongresszus. A Kongresszus üléseit 5 évente tartja.

2./ A kongresszusi küldöttek:

- minden megkezdett 100 fő tag után a tagok egy küldött megválasztására jogosultak,
- az Országos SZB - titkári testület tagjai.

3./ A Kongresszus kizárólagos hatáskörébe tartozik:

- az elnök megválasztása,
- az alelnökök megválasztása,
- a főtitkár megválasztása,
- a PEB elnökének és tagjainak megválasztása,
- az Elnökség tagjainak megválasztása,
- a Nyugdíjas Bizottság elnökének megválasztása,
- az eltelt 5 év időtartama alatt végzett tevékenységről szóló beszámoló elfogadása,
- a pénzügyi beszámoló elfogadása,
- a szakszervezeti munka fő irányának és a szakszervezet következő 5 évre szóló programjának meghatározása,
- az Alapszabály elfogadása, illetve módosítása,
- más szakszervezettel való egyesülés kimondása,
- társadalmi szervezetek szövetségéhez való csatlakozás eldöntése,
- az elnök és alelnökök feladatának és hatáskörének megállapítása,
- az EFDSZ megszűnésének kimondása.

4./ A Kongresszus döntéseit nyílt szavazással, minősített szótöbbséggel hozza. Kivételt képez a tisztségviselők megválasztása, mely titkos szavazással történik.

5./ A Kongresszus határozatképes, ha a küldöttek 2/3-a jelen van.

6./ A küldötteket az alapszervezetek legmagasabb testülete választja meg. A megválasztott küldöttek mandátuma a következő elnökségi ülésig tart.

7./ Rendkívüli kongresszusi ülés összehívására akkor kerül sor, ha az arra jogosultak (SzB - titkárok + küldöttek) 50 %-a + 1 fő kéri azt.

A választásokkal kapcsolatos további részleteket a Választási irányelvek tartalmazzák.

 

7./

 ORSZÁGOS SZB - TITKÁRI TESTÜLET

 

1./ Az Országos SzB - titkári testület az alapszervezetekbe tömörült tagság által demokratikusan megválasztott SzB - titkárok összességéből áll. Üléseit évente legalább 4 alkalommal tartja, azonban az Országos SzB - titkári testület tagjai 1/3 - ának indítványára 15 napon belül össze kell hívni.

2./ Az Országos SzB - titkári testület valamennyi döntését nyílt szavazással, minősített szótöbbséggel hozza meg.

3./ Az Országos SzB - titkári testület akkor határozatképes, ha azon a tagoknak legalább fele + 1 fő jelen van.

4./ Az Országos SzB - titkári testület hatáskörébe tartozik a két kongresszus közötti időszakban:

- A tagdíj megállapítása, a megállapított tagdíjarány befizetésének, illetve az alapszervezet pénzgazdálkodásának segítő ellenőrzése társadalmi aktívák által, valamint a befolyt tagdíjaknak az alapszervezetek és az EFDSZ közötti megosztási arány meghatározása. (Tagdíjfizetési Szabályzat elfogadása, módosítása.),

5./ A szakfolyóirat szerkesztőbizottsága elnökének, titkárának és tagjainak 5 évre szóló megválasztása.

6./ Általános sztrájk - sztrájk - szabályzat szerinti - meghirdetése,

 - "EFDSZ Emlékérem" adományozási módja és az ehhez kapcsolódó pénzjutalom esetenkénti meghatározása.

7./ Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása és a következő évi munkaterv jóváhagyása, melynek része a gazdálkodással kapcsolatos tevékenységről szóló beszámoló, illetve terv.

8./ A Titkárság ügyrendjének elfogadása.

9./ Együttműködési megállapodás más szakszervezetekkel.

 

10./ A Kongresszus 5 évente tartott ülései közti időszakban a szakszervezet irányítását az Országos SZB - titkári testület látja el, mely feladatát a Kongresszus iránymutatásai alapján végzi.

 

8./

 ELNÖKSÉG

 

1./ Az Elnökség a Kongresszus és az Országos SzB - titkári testület operatív, végrehajtó testülete, az Országos SzB - titkári testület két ülése között irányítja az EFDSZ tevékenységét.

2./ Tagjai: az EFDSZ elnöke, 2 fő elnökhelyettese, az EFDSZ főtitkára és további 5 fő tisztségviselő.

3./ Az Elnökség feladatai:

- A tagságot érintő kérdésekben előkészítő, véleményező, koordináló, javaslattevő, állásfoglaló feladatokat lát el, segítve az alapszervezetek munkáját.

- Előkészíti a Kongresszus és az Országos SzB - titkári testület elé kerülő anyagokat, előterjesztéseket.

- Havonta előre meghatározott munkabér alapján ülésezik, összehívja az Országos SzB - titkári értekezletet, előkészíti azok napirendjét.

- A főtitkár felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.

- A meghatározott feladatok elvégzésére állandó, vagy ad hoc munkabizottságokat hoz létre.

- Ellátja a tagság érdekképviseletét (állami szervek felé is), részt vesz az érdekegyeztetési témakörök előkészítésében, állásfoglalások, döntések kialakításában.

- Dönt a tagok javaslatairól, indítványairól, panaszairól, valamint a fellebbezésekről, szükség esetén magasabb testület elé terjeszti azokat.


- Javaslatot tesz "EFDSZ Emlékérem" adományozására.

- Jóváhagyja a Titkárság éves költségvetését, gazdálkodási elszámolását.

4./ Az Elnökség döntéseit nyílt szavazással, minősített szótöbbséggel hozza.

5./ Az Elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak több mint a fele jelen van.

 

 

9./

 

PÉNZÜGYI ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG

 

A három tagú (PEB) éves munkaterv alapján pénzügyi ellenőrzést folytat, a Kongresszus ülései alkalmával a tárgyi 5 évi időtartamra beszámolót készít a Kongresszus számára, valamint évente 1 alkalommal beszámol az Országos SzB - titkári testületnek.

 

10./

 ELNÖK

 

1./ Az elnök az EFDSZ választott vezető tisztségviselője.

 Főbb feladatai:

- Ellátja az elnöki feladatokat a Kongresszus, az Országos SzB - titkári értekezleteken és az Elnökség ülésein.

- Munkájáról tájékoztatja a Kongresszust, valamint rendszeresen beszámol az Elnökségnek, valamint az Országos SzB - titkári testületnek, s eljár a hatáskörébe utalt kérdésekben.

2./ Az elnököt akadályoztatása esetén a választott elnökhelyettesek teljes jogkörrel helyettesítik.

3./ Az elnök és az elnökhelyettesek munkájukat társadalmi munkában látják el, azonban részükre tiszteletdíj és költségtérítés adható.

 

 

11./

 FŐTITKÁR

 

1./ Az EFDSZ feladatai ellátására saját ügyintéző szervezettel (Titkárság) rendelkezik, melynek vezetését a főtitkár látja el.

2./ A főtitkár felett a munkáltatói jogokat az Elnökség gyakorolja.

3./ A főtitkár feladata a Titkárság működésének irányítása az ügyrend szerinti és a munkáltatói jogok gyakorlása az alkalmazottak felett. Teljes felelősséggel intézi az EFDSZ gazdálkodását.

4./ A főtitkár az Elnökség tagja, valamint a Kongresszus és az Országos SzB - titkári testület ülésein tanácskozási joggal vesz részt.

 

5./ A főtitkár feladatai továbbá:

- Személyesen felelős a folyamatos, operatív munka megszervezéséért, irányításáért, a feltételek biztosításáért.

- Előkészíti a testületi üléseket.

- Igény szerint tájékoztatást ad a szakszervezet testületeinek, illetve tagjainak.

- Munkakapcsolatot tart az állami, ágazati funkcionális szervek vezetőivel, dolgozóival, valamint más társadalmi szervezetekkel.

- Igény szerint segítséget nyújt a munkahelyi szakszervezeti testületeinek feladataik megvalósításához.

- Munkájáról tájékoztatja a Kongresszust, valamint rendszeresen beszámol az Elnökségnek, illetve az Országos SzB - titkári testületnek.

- Gyakorolja a munkáltatói jogokat az EFDSZ alkalmazottai felett. Akadályoztatása esetén a munkáltatói jogokat az EFDSZ alkalmazottai felett a szakszervezet elnöke gyakorolja.

 

12./

 AZ EFDSZ SZAKFOLYÓIRATÁNAK SZERKESZTŐ BIZOTTSÁGA

 

1./ Az EFDSZ szakfolyóirata: "Erdészeti és Faipari Híradó".

2./ Az EFDSZ szakfolyóiratának szerkesztő bizottsága 5 tagból áll, feladatuk a lap szerkesztésével kapcsolatos valamennyi teendő ellátása.

3./ Tagjait az Országos SzB - titkári testület választja.

4./ A szerkesztő bizottság munkáját a Titkárság irányítja.

 

13./

AZ EFDSZ KITÜNTETÉSE

 

1./ Az EFDSZ kitüntetése: "EFDSZ Emlékérem".

2./ Az adományozásának módjáról az Elnökség javaslata alapján az Országos SzB - titkári testület dönt.

 

14./

 AZ EFDSZ KÉPVISELETE

 

 

1./ Az EFDSZ - t harmadik személy előtt az Elnökség nevében az elnök, az elnökhelyettesek, vagy a főtitkár képviseli.

Anyagi jellegű kötelezettséget 200.000 Ft. feletti összeg esetén közülük csak ketten együtt vállalhatnak, azzal a megszorítással, hogy ezek egyike a főtitkár kell, hogy legyen, 200.000 Ft. alatti összeg esetén a főtitkár egyedül is vállalhat anyagi jellegű kötelezettséget.

 2./ Az EFDSZ - t társadalmi szervezetek szövetségében az Elnökség elnöke, vagy megbízottja képviseli.

 

15./

 AZ EFDSZ GAZDÁLKODÁSA 1./ Az EFDSZ tagdíjakból és egyéb bevételekből, valamint a jogutódlás címén a Mezőgazdasági, Erdészeti és Vízgazdálkodási Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének vagyonából az EFDSZ - t megillető ingó és ingatlan vagyonából, valamint vagyoni értékű jogból gazdálkodik a társadalmi szervezetekre vonatkozó szabályok szerint, az Elnökség által jóváhagyott éves költségvetésnek megfelelően.

2./ A szakszervezeti tagdíj mértéke a tag havi bruttó személyi alapbérének 1 %-a.

 3./ A levont tagdíjból az alapszervezetek illetve a levonást végző munkáltatók havonta szakszervezeti tagonként az adott évre érvényes minimálbér havi összege 0,6 %-ának megfelelő tagdíjhányadot utalnak az EFDSZ számlájára.

 4./ A EFDSZ megszűnését kimondó Kongresszusi határozat az EFDSZ vagyonának felosztására is kiterjed. Ennek hiányában a hitelezők kielégítése utáni vagyon állami tulajdonba kerül és azt közérdekű célra kell fordítani.16./

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 

1./ Az EFDSZ választott vezető tisztségviselői és a főtitkár csak magyar állampolgár lehet.

2./ Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1989. évi II. törvény és a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

3./ Az alapszabály mellékletét képezi az alapszervek listája.

Budapest, 2009. március 25.

 ------------------------------------- ---------------------------------------

Dr. Halmágyi János,   Dudás Péter
            elnök                      főtitkár

 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------------

   Göde József ,       Ivádi László
  elnökhelyettes   elnökhelyettes